Privacyverklaring

Ons bedrijfsadres is: 
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

Ons postadres is: 
Postbus 762
3700 AT Zeist

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 41126672
Ons B.T.W.-nummer is: NL003377775B01

Via de site www.aangenaamklassiek.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Nationale Platenbon (SNP) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Stichting Nationale Platenbon is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-04-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De volgende gegevens worden verwerkt tijdens en ter afronding van  het bestelproces via onze website. Tevens bewaren wij deze gegevens om in de toekomst ons bestelproces te kunnen optimaliseren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen, waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Websitebezoek

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker.

Op deze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek
– om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
– om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
– om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. De gegevens die wij (ten behoeve van marketingdoeleinden) opvragen zijn: locatie, geslacht, IP-adres, koophistorie en interesses.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Uw rechten

Als klant of websitebezoeker heeft u een aantal rechten, waaronder: inzage, rectificatie, vergetelheid, beperkingen, bezwaar, overdraagbaarheid. Wilt u van een van deze rechten gebruik maken? Neem dan schriftelijk contact met ons op, op dit adres:

Stichting Nationale Platenbon
Postbus 762
3700 AT Zeist

Uw verzoek zal worden gehonoreerd, na het vaststellen van uw identiteit. Binnen een maand zal er gereageerd worden op uw verzoek.

Communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u zelf aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Communicatie per telefoon

Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf  alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

In kennis stelling

In geval van rectificatie of wissing van persoonsgegevens zal elke ontvanger hiervan in kennis worden word gesteld.

Datalekken

Wanneer er een datalek plaatsvind, treedt de procedure ‘meldplicht datalekken’ in werking. Middels deze procedure zullen wij alle stappen opvolgen die de privacywetgeving van ons verlangt.

Klachtenprocedure

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons bedrijf zelf op, op het hierboven vermelde adres.

Disclaimer

De onderstaande disclaimer is van toepassing op de webpagina van Aangenaam Klassiek (www.aangenaamklassiek.nl). Door de webpagina’s te gebruiken stem u in met deze disclaimer.

De informatie op de website van de Stichting Nationale Platenbon wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Copyright

Deze website is een publicatie van de Stichting Nationale Platenbon. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing  Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten en de digitale afbeeldingen berusten bij of worden beheerd door Stichting Nationale Platenbon.

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Stichting Nationale Platenbon. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden en er kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de tekst en/of de afbeeldingen, indien beperkt tot enkele exemplaren.