Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden aangenaamklassiek.nl

Stichting Nationale Platenbon
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

Tel: 085-2030930
KVK-nummer: 41126672
BTW-nummer: NL003377775B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van aangenaamklassiek.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van aangenaamklassiek.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door aangenaamklassiek.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van aangenaamklassiek.nl zijn vrijblijvend en enkel geldig voor aankopen geplaatst via de website. aangenaamklassiek.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door aangenaamklassiek.nl.

aangenaamklassiek.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt aangenaamklassiek.nl dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn enkel geldig voor aankopen geplaatst via de website. De prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten binnen Nederland.

Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten buiten Nederland en tevens zijn deze exclusief eventuele belastingen of andere, buitenlandse heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling dient vooraf te geschieden (per iDEAL, Creditcard of Nationale EntertainmentCard) tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.

3.3
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

3.4
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is aangenaamklassiek.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5
Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door aangenaamklassiek.nl.

Artikel 4. Levering

4.1
Bestellingen vóór 14.00 uur worden dezelfde werkdag verwerkt en aangeboden aan PostNL. Bestellingen ná 14.00 uur worden de volgende werkdag aangeboden. Bestellingen in het weekend óf op feestdagen worden de eerstvolgende werkdag verwerkt en aangeboden. De bestelling wordt meestal binnen 2 werkdagen geleverd ná aanbieding aan PostNL. Rondom feestdagen kan het langer duren. Let op: PostNL bezorgt niet op maandagen.

4.2
De door aangenaamklassiek.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en gelden enkel voor bezorging in Nederland. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

4.3
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. In sommige gevallen zal aangenaamklassiek.nl als service naar de klant deelleveringen uitvoeren. Dit is te allen tijden een service, geen recht.

4.4
In het geval een artikel niet langer meer verkrijgbaar is, zal aangenaamklassiek.nl u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend een vergelijkbaar substituut-product aanbieden, of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening.

4.5
aangenaamklassiek.nl zal de bestelling uiterlijk binnen 30 dagen na betaling van de bestelling leveren. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan aangenaamklassiek.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.

Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door aangenaamklassiek.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2
aangenaamklassiek.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3
aangenaamklassiek.nl maakt voor haar website gebruik van teksten en plaatjes, welke afkomstig zijn van platenmaatschappijen.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Indien dit niet het geval is, dient u aangenaamklassiek.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft aangenaamklassiek.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan aangenaamklassiek.nl te retourneren.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Aangenaamklassiek.nl vergoedt al uw betalingen, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop u de herroeping meldt.

Voor een retourakkoord dient u contact op te nemen met SNP, Postbus 226, 1200 AE Hilversum , telefoon 035-6319077.

Retour gestuurde artikelen zonder mondeling of schriftelijk akkoord worden niet behandeld.

7.4
In het geval van technische mankementen, zoals persfouten, heeft u het wettelijke recht om te retourneren. U heeft recht op vergoeding van de retourzending (graag bon van postkantoor toevoegen!) en zorgen wij kosteloos voor een nieuw exemplaar.

Indien het product wel blijkt te werken, zijn wij genoodzaakt om alle gemaakte verzend- & handling-kosten aan u door te berekenen.

Artikel 10. Diversen

10.1.a
Indien u aan aangenaamklassiek.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is aangenaamklassiek.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan aangenaamklassiek.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.1.b
Indien een zending per ongeluk verkeerd wordt verzonden en de fout is ontstaan door aangenaamklassiek.nl, dan zal aangenaamklassiek.nl zorg dragen voor het opnieuw verzenden van de order naar het juiste adres, zonder hiervoor extra kosten te rekenen. Echter, indien de klant een niet correct verzendadres aanlevert, accepteert aangenaamklassiek.nl hier geen verantwoordelijkheid voor. Indien de order (wegens een verkeerd aangeleverd verzendadres) retour komt, zal aangenaamklassiek.nl nieuwe verzendkosten in rekening brengen.

10.2
Wanneer door aangenaamklassiek.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat aangenaamklassiek.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met aangenaamklassiek.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door aangenaamklassiek.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4
aangenaamklassiek.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Verzendkosten

12.1
Verzendkosten op aangenaamklassiek.nl worden buiten Nederland bepaald door de hoogte van het orderbedrag i.c.m. de bestemming van de order.

Men kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de automatisch berekende verzendkosten.

aangenaamklassiek.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen.

Indien een wijziging zich voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de verhoging van de verzendkosten door aangenaamklassiek.nl.